เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ