home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เทศบัญญัติตำบลดงหลวง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตำแหน่งของเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย,การขอจดทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ปีภาษี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ปีภาษี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073