messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 093-379-9964
นายณฐาภพ จิตรภักดี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง
โทร : 099-959-1978
นางสาวกัญญาการณ์ แก้วกว้าง
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-237-8336
นางอนุลักษ์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-6569805
นายอธิศักดิ์ หอมกุหลาบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-238-3811
นางประภาพร สงวนศักดิ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 085-002-2933
นางปรีดา พรมดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-0491309
นางสาวกาญจนา แก้วพิกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 094-4374530