เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะและลบข้อมูลระบบหมอชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อมูลการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การนำใบบัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานตำแหน่งสายบริหารว่างเพื่อขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน (บางส poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลดงหลวงที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลดงหลวงเข้าตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อให้คะแนน แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file เทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file เทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4