ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนแดง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง