ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลดงหลวง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง