ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 19 วัน จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 34 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง